RC Fly Shop    Modeláři- modelářům 


Podporuje mojeID

O NÁS » Obchodní podmínky
Obchodní Podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.rcfly.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.Informace o dodavateli

E-shop: RC Fly Shop
Název: Jan Bína
Korespondenční adresa : Na Viničkách 583, 267 06, Hýskov
IČ: 74116631
Zapsán v živnostenském rejstříku - ÚMČ OŽ Praha 5 - Stodůlky
Telefon: +420 724 958 506
Email: rcflyshop@gmail.com
Provozní doba: PO-PÁ 8:00 - 15:00

Bankovní spojení:Air Bank 1370666015/3030

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Obchodní podmínky internetového obchodu RC Fly Shop

2. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „OP“) vymezují obchodní vztahy mezi Janem Bínou, jako dodavatelem (dále jen „dodavatel“) a fyzickou osobou, jako zákazníkem (dále jen „spotřebitel“) vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Spotřebitelem se myslí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.

Dodavatelem je fyzická osoba živnostník Jan Bína

Obchodem se pak myslí elektronický obchod provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek na adrese http://eshop.rcfly.cz

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Předmět smlouvy – informace o zboží

3.1. Spotřebitel má možnost se seznámit na stránkách http://eshop.rcfly.cz s nabízeným zbožím.

3.2. Všechny fotografie na stránkách http://eshop.rcfly.cz jsou chráněny autorským právem.

3.3. Nabídka může být rozšířena dle zájmu i o další zboží na zakázku.

3.4. Cena zboží je uvedena na adrese http://eshop.rcfly.cz

3.5. Cena je platná v den odeslání objednávky.

 

4. Informace o procesu objednání, dodací podmínky

4.1. Cena za zboží je navýšena o poštovné.  Balné neúčtujeme.

4.2. Dopravu zajistí přepravní společnost Česká pošta a.s. nebo smluvní- zákazníkem vybraný kurýrní přepravce.

4.3. Platba při dobírce je možná pouze do částky 5.000,- Kč, jinak převodem na běžný účet předem.

4.4. U částek nad 10.000,- Kč bude vyhotovena faktura – daňový doklad, který bude zaslán při zásilce. Nižší částky budou doloženy zjednodušeným daňovým dokladem, dle zákona o Dani z přidané hodnoty.

4.5 Cena poštovného do zahraníčí (mimo ČR) bude sestavene individuálně- podle země dodání a neplatí pro něj žádné z poštovných přednastavených v e-shopu. Na skutečnost, že je Dodací adresa mimo ČR je kupující povinnen upozornit prodejce. V opačném případě je Prodejci automaticky dovoleno použít jím vybraná přepravní společnost a tuto cenu bez výhrady uhradit.

5. Proces objednávky a potvrzení dodavatelem

5.1. Spotřebitel objednává zboží tím, že zašle na emailovou adresu dodavatele objednávku, ve které řádně uvede veškeré požadované údaje včetně své emailové adresy. Odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami platnými v den objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat veškeré požadované náležitosti, dodavatel k ní nebude přihlížet, o čemž vyrozumí spotřebitele do 3 dnů.

5.2. Kupní smlouva dle § 53 Občanského zákoníku vznikne dnem potvrzení objednávky na emailovou adresu zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky a v případě platby předem oznámí dodavatel bankovní spojení a variabilní symbol (číslo objednávky) pro tuto platbu.

5.3. Kupující má právo odeslanou objednávku písemně stornovat na emailovou adresu do jedné hodiny od odeslání objednávky.

5.4. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku nejpozději do pěti pracovních dní od připsání úhrady na běžný účet.

5.5. Prodejce má právo zrušit objednávku, jestliže nemůže zboží dodat pro nadměrný zájem, o čemž je povinen informovat kupujícího.

5.6. Dodavatel dodá zboží spotřebiteli ve lhůtě, která je uvedená jednotlivě u každého zboží v nabídce.

5.7. Potvrzená objednávka doplněná o upřesněné balné a poštovné při objemnějších nebo cennějších zásilkách, bude doplněna o zálohovou fakturu.

5.8. Pokud dodavatel neobdrží úhradu na účet Paypal do 3 dní od potvrzení objednávky, odstoupí od kupní smlouvy a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji.

6. Reklamace

6.1. Na dodané zboží je záruka 24 měsíců, která začíná ode dne převzetí zboží spotřebitelem.

6.2. Záruka se nevztahuje na věci použité, a to v rozsahu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí věcí spotřebitelem, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a u zboží prodávané za nižší cenu se nevztahuje také na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6.3. V případě, že kupující neobdrží zásilku nebo vrátí poškozenou zásilku, musí o této skutečnosti okamžitě informovat prodejce.

6.4. Spotřebitel může podat reklamaci a to písemně na adresu rcflyshop@gmail.com nebo na korespondenční adresu firmy. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a kopii daňového dokladu (alespoň číslo) a zejména podrobný popis zjištěné závady.

6.5. Dodavatel bude informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace do 5 dnů.

6.6. Na základě rozhodnutí dodavatele zašle spotřebitel zboží zpět nebo na opravu dle pokynů prodejce na vlastní náklady. V případě uznání reklamace, může spotřebitel požádat o úhradu prokázaných nákladů za reklamaci.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží

7.2. Právo odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží ze zlata a stříbra, protože cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

8.1. Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou sloužit výhradně pro obchodní účely prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2015